Diagnostické centrum

špeciálne výchovné zariadenie

Našim poslaním je komplexná pedagogická, psychologická, zdravotná diagnostika, stanovenie prognózy,mladistvého.

Psychoterapeutická a liečebno-pedagogická starostlivosť.

Výchova a vzdelávanie počas pobytu - doplňovanie vedomostí.

Pár slov o nás


Diagnostické centrum (DC) je špeciálne výchovné zariadenie výchovnej prevencie, ktoré vykonáva diagnostiku, terapeutickú a výchovnú starostlivosť o maloletých, ktorým bolo súdom uložené výchovné opatrenie, alebo sú v DC na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. (podľa zákona NR SR č. 279/93 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a doplnení, zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Metodického usmernenia MŠ č. 16/2006 k zákonu č. 279/93 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a doplnení)

Spádová oblasť

Celé územie Slovenskej republiky.

Zriaďovateľ zariadenia

Regionálny úrad školskej správy v Bratislave

Financovanie zariadenia

DC je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Je financovaná z normatívnych finančných prostriedkov Ministerstva školstva, mladeže, telesnej výchovy a športu SR.

Klientela

Chlapci vo veku 15 – 18 rokov zo sociálne alebo výchovne zlyhávajúceho prostredia, alebo chlapci s narušeným psychosociálnym vývinom. Najčastejším dôvodom umiestnenia v DC sú záškoláctvo, túlanie sa, trestná činnosť - najmä krádeže, výchovné problémy v škole a doma, poruchy správania, agresivita. Ďalšími dôvodmi bývajú: porušovanie režimu v detských domovoch, nevhodné domáce prostredie, závislosti. Do DC sa neprijímajú mladiství s fyzickým, psychickým alebo infekčným ochorením, ani drogovo závislí v akútnej fáze.

Dĺžka pobytu

Pobyt dieťaťa v diagnostickom centre trvá nevyhnutne potrebný čas na stanovenie diagnostiky, spravidla dvanásť týždňov.

Profilácia

Podľa § 121 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v znení neskorších predpisov, diagnostické centrum patrí do siete špeciálnych výchovných zariadení.

Postup pri prijímaní klientov

Klienta prijíma sociálna pracovníčka. Zdravotný pracovník urobí vstupnú prehliadku. Pomocný vychovávateľ zapíše osobné šatstvo a ostatné veci do osobnej karty klienta, zapožičané veci od DC zapíše do výstrojnej karty. Vedúci vychovávateľ zadelí klienta do výchovnej skupiny a ubytuje ho. Liečebný pedagóg a vedúci vychovávateľ s ním vykonajú vstupné pohovory, oboznámia ho s režimom zariadenia, právami a povinnosťami, s hodnotiacim systémom a odborným personálom. Do týždňa po nástupe absolvuje klient úvodné psychologické vyšetrenie.

Režim dňa

Bežný pracovný deň v diagnostickom centre má prísne a presné pravidlá: Začína o 6,50 hod. rozcvičkou, ktorá prebieha vonku aj v zimnom období, a to až do – 4ºC. Po rozcvičke nasleduje ranná hygiena a tzv. „rajóny“ - chlapci upratujú všetky priestory zariadenia, v ktorých žijú a pracujú. Raňajky o 7,30 hod. a vyučovanie v diagnostických triedach od 8.00 hod. do 13.50 hod. Po obede odovzdávajú učitelia chlapcov o 14.10 hod. vychovávateľom. Popoludňajšia činnosť O 14,15 hod. začína každý deň komunita - tu sa riešia rôzne problémy, ktoré vznikli počas dňa, určuje sa služba v budove na nasledujúci deň. Komunitu vedie vedúci vychovávateľ. Každý pondelok vedie liečebný pedagóg voľnú tribúnu, kde klienti vyjadrujú svoje názory na chod zariadenia, na svoje správanie, komunikáciu, diskutujú o nich a snažia sa nájsť efektívnejšie riešenia pre ďalšie optimálne fungovanie. Jedenkrát týždenne sa uskutočňujú vo výchovných skupinách psychoterapeutické sedenia, kde sa preberajú problematické témy klientov. Skupinu vedie psychológ spolu s liečebným pedagógom alebo sociálnym pracovníkom. Po večeri o 18,00 hod. prebiehajú činnosti ako napríklad: telefonovanie, autogénny tréning, písanie denníkov. Režimová činnosť - sprchovanie, pranie, upratovanie, kontrola skriniek s osobnými vecami. Vo výchovných skupinách hodnotenie dňa, nasleduje druhá večera a o 21,45 hod. večierka

Ukončenie pobytu

Pobyt sa spravidla ukončuje po 3 - 6 mesiacoch a klienti sa vracajú naspäť k zákonnému zástupcovi. Diagnostické centrum môže na základe pozorovania odporučiť nariadenie ústavnej starostlivosti.

Spolupráca s inými zariadeniami

DC spolupracuje v rámci výmeny informácií a zvyšovania odbornej úrovne s inými pracoviskami, ako napríklad:
 • Diagnostické centrum pre deti v Bratislave
 • Liečebno-výchovné sanatórium v Bratislave
 • Diagnostický ústav mládeže v Prahe
 • Diagnostický ústav mládeže v Brne
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
 • Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta
 • Trnavská univerzita – fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
 • Okresný úrad, odbor školstva
 • Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálni kurátori a terénni pracovníci
 • Súdy (návšteva súdnych pojednávaní s klientmi)
 • Nadácia Úsmev ako dar
 • Reedukačné centrá v rámci SR
 • Detské domovy v rámci SR
 • Psychiatrická klinika